Regulament Concurs meci Fotbal Feminin

Vineri, 14 Octombrie 2016 - 17:36
Joacă și caștigă puncte:

Organizatorul concursului

Organizatorul este FederaÈ›ia Română de Fotbal cu sediul în BucureÈ™ti, str. Vasile Șerbănică nr. 12, sector 2, cod fiscal RO9825583, având cont IBAN în RON cu nr. RO55BPOS71011997001RON01, deschis la BANCPOST – Titan, reprezentată prin domnul Răzvan Burleanu, în calitate de PreÈ™edinte.

 

Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înÅ£eles ÅŸi este de acord cu termenii ÅŸi condiÅ£iile prezentului Regulament.

 

1. Durata concursului

Concursul se desfășoară cu ocazia desfășurării meciului Echipei naÈ›ionale de fotbal feminin România – Portugalia, meci de baraj de calificare pentru Campionatul European 2017, care va avea loc in Cluj pe 25 octombrie 2016. CâÈ™tigătorii vor fi anunÈ›aÈ›i prin tragere la sorÈ›i la finalul meciului.

 

2. Mecanism de joc

Cu ocazia desfășurării meciului, 3 suporteri care vin pe stadion în data de 25 octombrie 2016 la Cluj, vor avea oportunitatea de a face deplasarea È™i de a le susÈ›ine pe fete È™i în Olanda (in cazul in care ne calificam), la Campionatul European de fotbal feminin 2017.

Se înscriu la concurs toate persoanele care îÈ™i achiziÈ›ionează bilet la meciul România – Portugalia È™i îl validează la intrarea in stadion. În situaÈ›ia în care persoana care deÈ›ine bilet nu este efectiv la meci, seria biletelor nu va fi activă È™i nu sunt înscrise la prezentul concurs.

În baza biletului de intrare, orice suporter prezent la Cluj va fi eligibil pentru a participa la concurs, cu excepÈ›ia angajaÈ›ilor FRF È™i a rudelor acestora până la gradul IV inclusiv. Suporterii au obligaÈ›ia de a păstra biletul de intrare pentru a putea intra in posesia premiului. Dacă persoană desemnată câÈ™tigător nu poate face dovada biletului, extragerea se va relua È™i se va desemna un alt câÈ™tigător.

AnunÈ›area câÈ™tigătorilor va avea loc la finalul meciului, doar în situÈ›ia în care Echipa NaÈ›ională de Fotbal Feminin a reuÈ™it să se califice la turneul final Campionatul European 2017. Cele 3 serii de bilete câÈ™tigătoare vor fi extrase de către Bilete.ro È™i vor fi generate folosind formula Random Code.

În situaÈ›ia în care este desemnat un câÈ™tigător minor, acesta are obligaÈ›ia de a fi însoÈ›it de către tutorele său legal în deplasare. Pe lângă căștigători, vor fi extrase È™i 3 persoane care vor fi consideraÈ›i rezerve, în ordinea tragerii la sorÈ›i.

 

3. Premii

Fiecare suporter care este desemnat câÈ™tigător, va primi un pachet promoÈ›ional care constă în:

  • 2 bilete la un meci din grupa Echipei NaÈ›ionale a României de Fotbal Feminin la Campionatul European 2017 care va avea loc în Olanda în perioada 16 iulie – 6 august,
  • Cazare 1 noapte în cameră dublă,
  • Zbor dus-intors la categoria economic pentru 2 persoane,
  • Hotel minim 3 stele.

 

Pentru evitarea oricărui dubiu pachetele nu conÈ›in È™i FRF nu va asigura: mesele È™i transportul local pe perioada deplasării în Olanda È™i nici sume de bani pentru orice alte cheltuieli suplimentare ale câÈ™tigătorilor,

CâÈ™tigătorii vor participa la meciuri în următoarea ordine: prima persoana extrasă va primi bilete la primul meci din grupa, a doua persoană la al doilea meci din grupă, a treia personă la al treilea meci din grupă.

Perioada exactă a meciurilor și locațiile exacte unde vor avea loc meciurile din cadrul grupei Campionatului European vor fi stabilite și comunicate ulterior, conform calendarului stabilit de UEFA.

Valoarea aproximativă a premiilor:

  • Bilete meci – 2x50 euro – 100 euro + TVA
  • Cazare 1 noapte camera dubla – 150 euro + TVA
  • Bilete avion – 2 x 300 euro (bilet dus intors ) – 600 euro + TVA

TOTAL – 850 euro + tva /pachet

CâÈ™tigătorii nu pot solicita contravaloarea în bani pentru niciunul dintre premiile oferite de către FederaÈ›ia Române de Fotbal. Premiile sunt nominale È™i nu pot fi schimbate, modificate sau alterate în nici un mod, chiar dacă persoana câÈ™tigătoare nu poate efectua deplasare din motive obiective.

CâÈ™tigătorii vor fi contactaÈ›i de Organizator după meciul din 25 octombrie È™i vor intra în posesia premiilor după validarea biletelor. După definitivarea de către UEFA a datelor meciurilor din grupa È™i a locaÈ›iilor în care vor avea loc meciurile Echipei NaÈ›ionale a României de fotbal feminin, câÈ™tigătorii vor fi notificaÈ›i să trimită datele de contact pentru invitaÈ›ia dublă È™i confirmarea acceptării premiului. În cazul în care unul sau mai mulÅ£i câÅŸtigători nu confirmă datele de contact în termen de 7 (È™apte) zile lucrătoare de la data solicitării lor de către Organizator sau renunţă la premiu, Organizatorul îÅŸi rezervă dreptul de a oferi premiul uneia din rezerve, în ordinea tragerii la sorÈ›i.

 

Dreptul de participare

Concursul este deschis tuturor participanÅ£ilor rezidenÅ£i în România, cu excepÅ£ia angajaÅ£ilor FederaÈ›iei Române de Fotbal,  precum ÅŸi a membrilor familiilor acestora până la gradul IV inclusiv. În cazul în care câÈ™tigătorul nu deÈ›ine dreptul legal de a avea CI/BI (nu a împlinit vârsta de 14 ani), acesta este îndreptățit să intre în posesia premiului, dar numai cu acordul scris È™i pe baza datelor de identitate ale părinÈ›ilor sau ale tutorelui legal È™i dacă va fi însoÈ›it în deplasarea din Olanda de către tutorele său legal.

 

Confidențialitatea datelor și drepturile de imagine

Organizatorul garantează drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protecÈ›ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal È™i libera circulaÈ›ie a acestor date, prin înregistrarea notificării având ca scop reclama, marketing È™i publicitate în registrul de evidență a datelor cu caracter personal sub numărul 5066. Prin participarea la concurs câÈ™tigătorii îÈ™i dau acceptul expres pentru expedierea datelor cu caracter personal (nume, prenume, adresa, CNP, adresa e-mail, cont bancar). Prin participarea la concurs câÈ™tigătorii îÈ™i dau acordul expres ca numele, prenumele È™i imaginea (fotografia) acestora să fie făcute publice È™i să fie folosite de către organizator în scopuri publicitare pe suport audio, video, print. InformaÈ›iile furnizate de către participanÈ›ii-câÈ™tigători vor fi folosite de către organizator pentru validarea, acordarea premiilor È™i în scopuri de reclamă, jurnalism, marketing È™i publicitate. Refuzul câÈ™tigătorilor de a furniza datele pentru validarea È™i acordarea câÈ™tigurilor determină neacordarea  premiilor.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaÈ›i de dreptul de acces, de intervenÈ›ie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. AveÈ›i dreptul să vă opuneÈ›i prelucrării datelor personale care vă privesc È™i să solicitaÈ›i È™tergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteÈ›i adresa cu o cerere scrisă, datată È™i semnata la FederaÈ›ia Română de Fotbal cu sediul în BucureÈ™ti, str. Vasile Șerbanică nr. 12, Departamentul Marketing.

 

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa justiÈ›iei. Operatorul este obligat să comunice un răspuns persoanei vizate în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de acces la date - Orice persoană vizată are dreptul, prin cerere scrisă, datată și semnată, transmisă operatorului exclusiv, cel puțin o dată pe an, de a obține de la organizator confirmarea dacă datele sunt prelucrate sau nu, informații referitoare la scopul prelucrării.

Dreptul de intervenÈ›ie asupra datelor - Orice persoană vizată are dreptul, la cerere È™i în mod gratuit, la rectificarea, blocarea, stergerea, transformarea informaÈ›iilor în date anonime față de terÈ›i cărora le-au fost dezvăluite datele.

Dreptul de opoziÈ›ie - Orice persoană vizată are dreptul, la cerere È™i în mod gratuit, de a se opune din motive întemeiate È™i legitime legate de situaÈ›ia sa particulară, ca datele ce o vizează să fie prelucrate în scop de reclamă, marketing È™i publicitate.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - Orice persoană vizată are dreptul de a cere È™i de a obÈ›ine: 1. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinÈ›a sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competenÈ›a profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte; 2. reevaluarea oricărei alte decizii luate împotriva sa, care o afectează în mod semnificativ, Dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneÈ™te condiÈ›iile prevăzute la pct. 1.

Dreptul de a se adresa justiției - Orice persoană vizată care a suferit un prejudiciu ca urmare a unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.

 

Impozitul pe venitul obținut

Organizatorul îÈ™i asumă răspunderea plății impozitelor pe venitul obÈ›inut ca urmare a câÈ™tigării premiilor concursului conform Codului Fiscal al României în vigoare. Impozitul va fi reÈ›inut din câÈ™tig (valabil numai pentru premiile ce depășesc suma de 600 lei). Impozitul va fi reÈ›inut de către societatea care acordă premiul È™i va fi virat la bugetul de stat în termenul legal. În cazul câÈ™tigurilor în bunuri sau excursii, valorile sunt nete (adică din valoarea brută a câÈ™tigului, se reÈ›ine câÈ™tigătorului impozitul aferent), bunul în posesia căruia intră reprezentând câÈ™tigul după impozitare (Venit Net egal Venit Brut minus impozit). Impozitul va fi reÈ›inut de către societatea care acordă premiul È™i va fi virat la bugetul de stat în termenul legal.

 

Forță majoră

ForÈ›a majoră se defineÈ™te în inÈ›elesul prezentului regulament prin calamități naturale, cutremure, război, inundaÈ›ii, greve generale etc.

Loteria publicitară va fi întreruptă în caz de forță majoră, prin decizia organizatorului, însă nu înainte de a anunÈ›a participanÈ›ii.

 

Alte prevederi

Organizatorul concursului îÈ™i rezervă dreptul de a interveni în orice fel, în orice moment în derularea promoÈ›iei, urmând ca aceste modificări să facă obiectul unui act adiÈ›ional la regulament È™i să fie publicate pe site-ul www.arenafanilor.ro.

Regulamentul de desfășurare a concursului va fi publicat pe site-ul www.arenafanilor.ro È™i este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la sediul organizatorului, în urma unei cereri scrise.

Eventualele reclamaÈ›ii legate de concurs È™i premiile acordate de Organizator vor fi făcute la adresa organizatorului până la sfârÈ™itul concursului.

 

ReclamaÈ›iile ulterioare termenelor prevăzute de Regulament nu vor fi luate în considerare.

 

Eventualele litigii apărute între Organizator È™i participanÈ›ii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluÈ›ionate de instanÈ›ele judecătoreÈ™ti române competente din BucureÈ™ti.

citește și:

Magazin Oficial

magazin.frf.ro

Tricou oficial acasa adulti

Tricou oficial Joma echipa nationala de fotbal a Romaniei

LEI 193,00

DETALII

Tricou oficial deplasare

Tricou oficial Joma echipa nationala de fotbal a Romaniei

LEI 193,00

DETALII

Tricou suporter adulti

Tricou suporter Joma echipa nationala de fotbal a Romaniei

LEI 115,00

DETALII
Stiri FRF.ro
POVESTILE NATIONALEI
PARTENERI