Regulament Concursuri www.arenafanilor.ro

Regulament Concursuri www.arenafanilor.ro

Organizatorul concursului

Organizatorul este Federația Română de Fotbal cu sediul în București, str. Vasile Șerbănică nr. 12, sector 2, cod fiscal RO9825583, având cont IBAN în RON cu nr. RO55BPOS71011997001RON01, deschis la BANCPOST – Titan, reprezentată prin domnul Răzvan Burleanu, în calitate de Președinte. 


Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament.


I. Regulament "QUIZ"

1. Durata concursului

Concursul se desfășoară lunar pe site-ul www.arenafanilor.ro. Lista câștigătorilor va fi anunțată la finalul următoarei luni.


2. Mecanism de joc

Loghează-te pe www.arenafanilor.ro, accesează aplicația ”QUIZ” și răspunde la cele 5 întrebări (fiecare cu trei variante de răspuns, dintre care doar una este corectă). Zilnic ai câte 10 șanse de a răspunde, iar pentru fiecare serie de 5 răspunsuri corecte primești un punct. 


3. Premii lunare

Se acordă pe baza punctajului obținut în fiecare lună.  

Premiile oferite prin tragere la sorți dintre cei care au obținut minimum 15 puncte în clasamentul lunar sunt:

- tricou oficial al echipei naționale

- 2 (două) bilete la următorul meci al României pe teritoriul țării

- o bluză de antrenament a echipei naționale

Valoarea aproximativă a premiilor este de 650 lei (TVA inclus)


II. Regulament ”GHICEȘTE SCORUL”

1. Durata concursului

Concursul se desfășoară în zilele premergătoare partidelor echipei naționale a României. Câștigătorul va fi anunțat în termen de 2 (două) zile lucrătoare după desfășurarea fiecărui eveniment.


2. Mecanism de joc

Loghează-te pe www.arenafanilor, accesează aplicația ”GHICEȘTE SCORUL” și completează scorul meciului curent alături de miza ta. Miza 1 este încrederea cea mai mică în rezultatul ales, 2 este încrederea medie, iar 3 este încrederea maximă. Miza reprezintă numărul de multiplicare al punctelor obținute la meciul în cauză. Scorul unui meci și miza poate fi modificată până cel mai târziu la startul partidei. 

Salvează scorul și urmărește punctele în clasament după încheierea partidei. Fiecare pronostic dat îți aduce 100 de puncte indiferent de corectitudinea pronosticului. Scorul exact îți aduce 30 de puncte multiplicate cu miza selectată, iar pronosticul corect (dar scorul greșit) îți aduce 20 de puncte multiplicate cu miza. 

Dacă echipa câștigătoare este selectată corect, diferența de scor este corectă, dar scorul greșit, câștigi 15 puncte multiplicate cu miza selectată. Dacă echipa câștigătoare este aleasă corect, dar diferența de scor nu este corectă, câștigi 10 puncte multiplicate cu miza. Pronosticul greșit aduce cu sine 10 puncte în minus multiplicate cu miza. 


3. Premiu

Se acordă după fiecare meci celui care a obținut cel mai bun punctaj. În caz de egalitate, departajarea se realizează prin tragere la sorți. 

Premiul constă într-un tricou oficial de joc al echipei naționale.


Valoarea premiului este de aproximativ 200 lei (TVA inclus)


III. Regulament ”FĂ-ȚI ECHIPA”

1. Durata concursului

Concursul se desfășoară în zilele premergătoare partidelor echipei naționale a României. Câștigătorul va fi anunțat în termen de 2 (două) zile lucrătoare după desfășurarea fiecărui eveniment.


2. Mecanism de joc

Loghează-te pe www.arenafanilor, accesează aplicația ”FĂ-ȚI ECHIPA” și alege sistemul de joc și jucătorii pe fiecare post. Alcătuirea ”unsprezecelui” favorit îți dă o șansă la premii. 


3. Premiu

Se acordă prin tragere la sorți unuia dintre utilizatorii care au ales echipa la un meci (eveniment). 

Premiul constă în 2 (două) bilete la următorul meci al României pe teritoriul țării.

Valoarea aproximativă a unui premiu este de aproximativ 300 lei (TVA inclus)


IV. Regulament ”OMUL MECIULUI”

1. Durata concursului

Concursul se desfășoară timp de 2 (două) zile după încheierea unui meci al echipei naționale a României. Câștigătorul va fi anunțat în a 3-a zi după încheierea evenimentului. 


2. Mecanism de joc

Loghează-te pe www.arenafanilor, accesează aplicația ”OMUL MECIULUI” și alege opțiunea ta pentru cel mai bun jucător din echipa ”tricolorilor” la fiecare meci. Toți cei care votează au o șansă la premiu. 


3. Premiu

Se acordă prin tragere la sorți unuia dintre utilizatorii care au votat omul meciului la un meci (eveniment).

Premiul constă într-un tricoul oficial de joc al echipei naționale a României. 

Valoarea aproximativă a premiului este de aproximativ 200 lei (TVA inclus)


Câștigătorii nu pot solicita contravaloarea în bani pentru niciunul dintre premiile oferite în aplicațiile de pe site-ul www.arenafanilor.ro.


Câștigătorii vor fi contactați de Organizator și vor intra în posesia premiilor în maximum 30 de zile lucrătoare de la încheierea concursului. Câștigătorii biletelor vor intra în posesia lor nu mai devreme de 7 zile înaintea desfășurării evenimentului. În cazul în care unul sau mai mulţi câştigători nu confirmă datele de contact în termen de 7 (șapte) zile lucrătoare de la încheierea concursului sau renunţă la premiu, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a oferi premiul unui alt participant la concurs.


Dreptul de participare

Concursul este deschis tuturor participanţilor rezidenţi în România, cu excepţia angajaţilor Federației Române de Fotbal,  precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul IV inclusiv. În cazul în care câștigătorul nu deține dreptul legal de a avea CI/BI (nu a împlinit vârsta de 14 ani), acesta este îndreptățit să intre în posesia premiului, dar numai cu acordul scris și pe baza datelor de identitate ale părinților sau ale tutorelui legal.

În cazul constatării folosirii unor conturi false special create pentru fraudarea acestui concurs, participanţii respectivi vor fi descalificaţi.


Confidențialitatea datelor și drepturile de imagine

Organizatorul garantează drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, prin înregistrarea notificării având ca scop reclama, marketing și publicitate în registrul de evidență a datelor cu caracter personal sub numărul 5066. Prin participarea la concurs câștigătorii își dau acceptul expres pentru expedierea datelor cu caracter personal (nume, prenume, adresa, CNP, adresa e-mail, cont bancar). Prin participarea la concurs câștigătorii își dau acordul expres ca numele, prenumele și imaginea (fotografia) acestora să fie făcute publice și să fie folosite de către organizator în scopuri publicitarepe suport audio, video, print. Informațiile furnizate de către participanții-câștigători vor fi folosite de către organizator pentru validarea, acordarea premiilor și în scopuri de reclamă, jurnalism, marketing și publicitate. Refuzul câștigătorilor de a furniza datele pentru validarea și acordarea câștigurilor determină neacordarea  premiilor.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnata la Federația Română de Fotbal cu sediul în București, str. Vasile Șerbanică nr. 12, Departamentul Marketing.  

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa justiției. Operatorul este obligat să comunice un răspuns persoanei vizate în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de acces la date - Orice persoană vizată are dreptul, prin cerere scrisă, datată și semnată, transmisă operatorului exclusiv, cel puțin o dată pe an, de a obține de la organizator confirmarea dacă datele sunt prelucrate sau nu, informații referitoare la scopul prelucrării.

Dreptul de intervenție asupra datelor - Orice persoană vizată are dreptul, la cerere și în mod gratuit, la rectificarea, blocarea, stergerea, transformarea informațiilor în date anonime față de terți cărora le-au fost dezvăluite datele.

Dreptul de opoziție - Orice persoană vizată are dreptul, la cerere și în mod gratuit, de a se opune din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele ce o vizează să fie prelucrate în scop de reclamă, marketing și publicitate.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - Orice persoană vizată are dreptul de a cere și de a obține: 1. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte; 2. reevaluarea oricărei alte decizii luate împotriva sa, care o afectează în mod semnificativ, Dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la pct. 1.

Dreptul de a se adresa justiției - Orice persoană vizată care a suferit un prejudiciu ca urmare a unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.


Impozitul pe venitul obținut

Organizatorul își asumă răspunderea plății impozitelor pe venitul obținut ca urmare a câștigării premiilor concursului conform Codului Fiscal al României în vigoare. Impozitul va fi reținut din câștig (valabil numai pentru premiile ce depășesc suma de 600 lei). Impozitul va fi reținut de către societatea care acordă premiul și va fi virat la bugetul de stat în termenul legal. În cazul câștigurilor în bunuri sau excursii, valorile sunt nete (adică din valoarea brută a câștigului, se reține câștigătorului impozitul aferent), bunul în posesia căruia intră reprezentând câștigul după impozitare (Venit Net egal Venit Brut minus impozit). Impozitul va fi reținut de către societatea care acordă premiul și va fi virat labugetul de stat în termenul legal. 

 

Forță majoră

Forța majoră se definește în ințelesul prezentului regulament prin calamități naturale, cutremure, război, inundații, greve generale etc.

Loteria publicitară va fi întreruptă în caz de forță majoră, prin decizia organizatorului, însă nu înainte de a anunța participanții.


Alte prevederi

Organizatorul concursului își rezervă dreptul de a interveni în orice fel, în orice moment în derularea promoției, urmând ca aceste modificări să facă obiectul unui act adițional la regulament și să fie publicate pe site-ul www.frf.ro.

Regulamentul de desfășurare a concursului va fi publicat pe site-ul www.arenafanilor.ro și este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la sediul organizatorului, în urma unei cereri scrise.

Eventualele reclamații legate de concurs și premiile acordate de Organizator vor fi făcute la adresa organizatorului până la sfârșitul concursului.

 

Reclamațiile ulterioare termenelor prevăzute de Regulament nu vor fi luate în considerare. 

 

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din București.

PARTENERI