Regulament Concursuri www.arenafanilor.ro

Regulament Concursuri www.arenafanilor.ro

Organizatorul concursului

Organizatorul este FederaÈ›ia Română de Fotbal cu sediul în BucureÈ™ti, str. Vasile Șerbănică nr. 12, sector 2, cod fiscal RO9825583, având cont IBAN în RON cu nr. RO55BPOS71011997001RON01, deschis la BANCPOST – Titan, reprezentată prin domnul Răzvan Burleanu, în calitate de PreÈ™edinte. 


Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înÅ£eles ÅŸi este de acord cu termenii ÅŸi condiÅ£iile prezentului Regulament.


I. Regulament "QUIZ"

1. Durata concursului

Concursul se desfășoară lunar pe site-ul www.arenafanilor.ro. Lista câÈ™tigătorilor va fi anunÈ›ată la finalul următoarei luni.


2. Mecanism de joc

Loghează-te pe www.arenafanilor.ro, accesează aplicaÈ›ia ”QUIZ” È™i răspunde la cele 5 întrebări (fiecare cu trei variante de răspuns, dintre care doar una este corectă). Zilnic ai câte 10 È™anse de a răspunde, iar pentru fiecare serie de 5 răspunsuri corecte primeÈ™ti un punct. 


3. Premii lunare

Se acordă pe baza punctajului obÈ›inut în fiecare lună.  

Premiile oferite prin tragere la sorÈ›i dintre cei care au obÈ›inut minimum 15 puncte în clasamentul lunar sunt:

- tricou oficial al echipei naționale

- 2 (două) bilete la următorul meci al României pe teritoriul țării

- o bluză de antrenament a echipei naționale

Valoarea aproximativă a premiilor este de 650 lei (TVA inclus)


II. Regulament ”GHICEȘTE SCORUL”

1. Durata concursului

Concursul se desfășoară în zilele premergătoare partidelor echipei naÈ›ionale a României. CâÈ™tigătorul va fi anunÈ›at în termen de 2 (două) zile lucrătoare după desfășurarea fiecărui eveniment.


2. Mecanism de joc

Loghează-te pe www.arenafanilor, accesează aplicaÈ›ia ”GHICEȘTE SCORUL” È™i completează scorul meciului curent alături de miza ta. Miza 1 este încrederea cea mai mică în rezultatul ales, 2 este încrederea medie, iar 3 este încrederea maximă. Miza reprezintă numărul de multiplicare al punctelor obÈ›inute la meciul în cauză. Scorul unui meci È™i miza poate fi modificată până cel mai târziu la startul partidei. 

Salvează scorul È™i urmăreÈ™te punctele în clasament după încheierea partidei. Fiecare pronostic dat îÈ›i aduce 100 de puncte indiferent de corectitudinea pronosticului. Scorul exact îÈ›i aduce 30 de puncte multiplicate cu miza selectată, iar pronosticul corect (dar scorul greÈ™it) îÈ›i aduce 20 de puncte multiplicate cu miza. 

Dacă echipa câÈ™tigătoare este selectată corect, diferenÈ›a de scor este corectă, dar scorul greÈ™it, câÈ™tigi 15 puncte multiplicate cu miza selectată. Dacă echipa câÈ™tigătoare este aleasă corect, dar diferenÈ›a de scor nu este corectă, câÈ™tigi 10 puncte multiplicate cu miza. Pronosticul greÈ™it aduce cu sine 10 puncte în minus multiplicate cu miza. 


3. Premiu

Se acordă după fiecare meci celui care a obÈ›inut cel mai bun punctaj. În caz de egalitate, departajarea se realizează prin tragere la sorÈ›i. 

Premiul constă într-un tricou oficial de joc al echipei naÈ›ionale.


Valoarea premiului este de aproximativ 200 lei (TVA inclus)


III. Regulament ”FÄ‚-ÈšI ECHIPA”

1. Durata concursului

Concursul se desfășoară în zilele premergătoare partidelor echipei naÈ›ionale a României. CâÈ™tigătorul va fi anunÈ›at în termen de 2 (două) zile lucrătoare după desfășurarea fiecărui eveniment.


2. Mecanism de joc

Loghează-te pe www.arenafanilor, accesează aplicaÈ›ia ”FÄ‚-ÈšI ECHIPA” È™i alege sistemul de joc È™i jucătorii pe fiecare post. Alcătuirea ”unsprezecelui” favorit îÈ›i dă o È™ansă la premii. 


3. Premiu

Se acordă prin tragere la sorÈ›i unuia dintre utilizatorii care au ales echipa la un meci (eveniment). 

Premiul constă în 2 (două) bilete la următorul meci al României pe teritoriul țării.

Valoarea aproximativă a unui premiu este de aproximativ 300 lei (TVA inclus)


IV. Regulament ”OMUL MECIULUI”

1. Durata concursului

Concursul se desfășoară timp de 2 (două) zile după încheierea unui meci al echipei naÈ›ionale a României. CâÈ™tigătorul va fi anunÈ›at în a 3-a zi după încheierea evenimentului. 


2. Mecanism de joc

Loghează-te pe www.arenafanilor, accesează aplicaÈ›ia ”OMUL MECIULUI” È™i alege opÈ›iunea ta pentru cel mai bun jucător din echipa ”tricolorilor” la fiecare meci. ToÈ›i cei care votează au o È™ansă la premiu. 


3. Premiu

Se acordă prin tragere la sorți unuia dintre utilizatorii care au votat omul meciului la un meci (eveniment).

Premiul constă într-un tricoul oficial de joc al echipei naÈ›ionale a României. 

Valoarea aproximativă a premiului este de aproximativ 200 lei (TVA inclus)


CâÈ™tigătorii nu pot solicita contravaloarea în bani pentru niciunul dintre premiile oferite în aplicaÈ›iile de pe site-ul www.arenafanilor.ro.


CâÈ™tigătorii vor fi contactaÈ›i de Organizator È™i vor intra în posesia premiilor în maximum 30 de zile lucrătoare de la încheierea concursului. CâÈ™tigătorii biletelor vor intra în posesia lor nu mai devreme de 7 zile înaintea desfășurării evenimentului. În cazul în care unul sau mai mulÅ£i câÅŸtigători nu confirmă datele de contact în termen de 7 (È™apte) zile lucrătoare de la încheierea concursului sau renunţă la premiu, Organizatorul îÅŸi rezervă dreptul de a oferi premiul unui alt participant la concurs.


Dreptul de participare

Concursul este deschis tuturor participanÅ£ilor rezidenÅ£i în România, cu excepÅ£ia angajaÅ£ilor FederaÈ›iei Române de Fotbal,  precum ÅŸi a membrilor familiilor acestora până la gradul IV inclusiv. În cazul în care câÈ™tigătorul nu deÈ›ine dreptul legal de a avea CI/BI (nu a împlinit vârsta de 14 ani), acesta este îndreptățit să intre în posesia premiului, dar numai cu acordul scris È™i pe baza datelor de identitate ale părinÈ›ilor sau ale tutorelui legal.

În cazul constatării folosirii unor conturi false special create pentru fraudarea acestui concurs, participanÅ£ii respectivi vor fi descalificaÅ£i.


Confidențialitatea datelor și drepturile de imagine

Organizatorul garantează drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protecÈ›ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal È™i libera circulaÈ›ie a acestor date, prin înregistrarea notificării având ca scop reclama, marketing È™i publicitate în registrul de evidență a datelor cu caracter personal sub numărul 5066. Prin participarea la concurs câÈ™tigătorii îÈ™i dau acceptul expres pentru expedierea datelor cu caracter personal (nume, prenume, adresa, CNP, adresa e-mail, cont bancar). Prin participarea la concurs câÈ™tigătorii îÈ™i dau acordul expres ca numele, prenumele È™i imaginea (fotografia) acestora să fie făcute publice È™i să fie folosite de către organizator în scopuri publicitarepe suport audio, video, print. InformaÈ›iile furnizate de către participanÈ›ii-câÈ™tigători vor fi folosite de către organizator pentru validarea, acordarea premiilor È™i în scopuri de reclamă, jurnalism, marketing È™i publicitate. Refuzul câÈ™tigătorilor de a furniza datele pentru validarea È™i acordarea câÈ™tigurilor determină neacordarea  premiilor.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaÈ›i de dreptul de acces, de intervenÈ›ie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. AveÈ›i dreptul să vă opuneÈ›i prelucrării datelor personale care vă privesc È™i să solicitaÈ›i È™tergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteÈ›i adresa cu o cerere scrisă, datată È™i semnata la FederaÈ›ia Română de Fotbal cu sediul în BucureÈ™ti, str. Vasile Șerbanică nr. 12, Departamentul Marketing.  

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa justiÈ›iei. Operatorul este obligat să comunice un răspuns persoanei vizate în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de acces la date - Orice persoană vizată are dreptul, prin cerere scrisă, datată și semnată, transmisă operatorului exclusiv, cel puțin o dată pe an, de a obține de la organizator confirmarea dacă datele sunt prelucrate sau nu, informații referitoare la scopul prelucrării.

Dreptul de intervenÈ›ie asupra datelor - Orice persoană vizată are dreptul, la cerere È™i în mod gratuit, la rectificarea, blocarea, stergerea, transformarea informaÈ›iilor în date anonime față de terÈ›i cărora le-au fost dezvăluite datele.

Dreptul de opoziÈ›ie - Orice persoană vizată are dreptul, la cerere È™i în mod gratuit, de a se opune din motive întemeiate È™i legitime legate de situaÈ›ia sa particulară, ca datele ce o vizează să fie prelucrate în scop de reclamă, marketing È™i publicitate.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - Orice persoană vizată are dreptul de a cere È™i de a obÈ›ine: 1. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinÈ›a sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competenÈ›a profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte; 2. reevaluarea oricărei alte decizii luate împotriva sa, care o afectează în mod semnificativ, Dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneÈ™te condiÈ›iile prevăzute la pct. 1.

Dreptul de a se adresa justiției - Orice persoană vizată care a suferit un prejudiciu ca urmare a unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.


Impozitul pe venitul obținut

Organizatorul îÈ™i asumă răspunderea plății impozitelor pe venitul obÈ›inut ca urmare a câÈ™tigării premiilor concursului conform Codului Fiscal al României în vigoare. Impozitul va fi reÈ›inut din câÈ™tig (valabil numai pentru premiile ce depășesc suma de 600 lei). Impozitul va fi reÈ›inut de către societatea care acordă premiul È™i va fi virat la bugetul de stat în termenul legal. În cazul câÈ™tigurilor în bunuri sau excursii, valorile sunt nete (adică din valoarea brută a câÈ™tigului, se reÈ›ine câÈ™tigătorului impozitul aferent), bunul în posesia căruia intră reprezentând câÈ™tigul după impozitare (Venit Net egal Venit Brut minus impozit). Impozitul va fi reÈ›inut de către societatea care acordă premiul È™i va fi virat labugetul de stat în termenul legal. 

 

Forță majoră

ForÈ›a majoră se defineÈ™te în inÈ›elesul prezentului regulament prin calamități naturale, cutremure, război, inundaÈ›ii, greve generale etc.

Loteria publicitară va fi întreruptă în caz de forță majoră, prin decizia organizatorului, însă nu înainte de a anunÈ›a participanÈ›ii.


Alte prevederi

Organizatorul concursului îÈ™i rezervă dreptul de a interveni în orice fel, în orice moment în derularea promoÈ›iei, urmând ca aceste modificări să facă obiectul unui act adiÈ›ional la regulament È™i să fie publicate pe site-ul www.frf.ro.

Regulamentul de desfășurare a concursului va fi publicat pe site-ul www.arenafanilor.ro È™i este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la sediul organizatorului, în urma unei cereri scrise.

Eventualele reclamaÈ›ii legate de concurs È™i premiile acordate de Organizator vor fi făcute la adresa organizatorului până la sfârÈ™itul concursului.

 

ReclamaÈ›iile ulterioare termenelor prevăzute de Regulament nu vor fi luate în considerare. 

 

Eventualele litigii apărute între Organizator È™i participanÈ›ii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluÈ›ionate de instanÈ›ele judecătoreÈ™ti române competente din BucureÈ™ti.

PARTENERI